Engross

Chia đông từ “engross” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ engross. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to engross

Quá khứ đơn
  • engrossed

Quá khứ phân từ
  • engrossed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
engross

you
engross

he/she/it
engrosses

we
engross

you
engross

they
engross

Thì hiện tại continuous

I
am engrossing

you
are engrossing

he/she/it
is engrossing

we
are engrossing

you
are engrossing

they
are engrossing

Quá khứ đơn

I
engrossed

you
engrossed

he/she/it
engrossed

we
engrossed

you
engrossed

they
engrossed

Quá khứ tiếp diễn

I
was engrossing

you
were engrossing

he/she/it
was engrossing

we
were engrossing

you
were engrossing

they
were engrossing

Hiện tại hoàn thành

I
have engrossed

you
have engrossed

he/she/it
has engrossed

we
have engrossed

you
have engrossed

they
have engrossed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been engrossing

you
have been engrossing

he/she/it
has been engrossing

we
have been engrossing

you
have been engrossing

they
have been engrossing

Quá khứ hoàn thành

I
had engrossed

you
had engrossed

he/she/it
had engrossed

we
had engrossed

you
had engrossed

they
had engrossed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been engrossing

you
had been engrossing

he/she/it
had been engrossing

we
had been engrossing

you
had been engrossing

they
had been engrossing

Tương lại đơn

I
will engross

you
will engross

he/she/it
will engross

we
will engross

you
will engross

they
will engross

Tương lại tiếp diễn

I
will be engrossing

you
will be engrossing

he/she/it
will be engrossing

we
will be engrossing

you
will be engrossing

they
will be engrossing

Tương lại hoàn thành

I
will have engrossed

you
will have engrossed

he/she/it
will have engrossed

we
will have engrossed

you
will have engrossed

they
will have engrossed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been engrossing

you
will have been engrossing

he/she/it
will have been engrossing

we
will have been engrossing

you
will have been engrossing

they
will have been engrossing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.