Engrave

Chia đông từ “engrave” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ engrave. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to engrave

Quá khứ đơn
  • engraved

Quá khứ phân từ
  • engraved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
engrave

you
engrave

he/she/it
engraves

we
engrave

you
engrave

they
engrave

Thì hiện tại continuous

I
am engraving

you
are engraving

he/she/it
is engraving

we
are engraving

you
are engraving

they
are engraving

Quá khứ đơn

I
engraved

you
engraved

he/she/it
engraved

we
engraved

you
engraved

they
engraved

Quá khứ tiếp diễn

I
was engraving

you
were engraving

he/she/it
was engraving

we
were engraving

you
were engraving

they
were engraving

Hiện tại hoàn thành

I
have engraved

you
have engraved

he/she/it
has engraved

we
have engraved

you
have engraved

they
have engraved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been engraving

you
have been engraving

he/she/it
has been engraving

we
have been engraving

you
have been engraving

they
have been engraving

Quá khứ hoàn thành

I
had engraved

you
had engraved

he/she/it
had engraved

we
had engraved

you
had engraved

they
had engraved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been engraving

you
had been engraving

he/she/it
had been engraving

we
had been engraving

you
had been engraving

they
had been engraving

Tương lại đơn

I
will engrave

you
will engrave

he/she/it
will engrave

we
will engrave

you
will engrave

they
will engrave

Tương lại tiếp diễn

I
will be engraving

you
will be engraving

he/she/it
will be engraving

we
will be engraving

you
will be engraving

they
will be engraving

Tương lại hoàn thành

I
will have engraved

you
will have engraved

he/she/it
will have engraved

we
will have engraved

you
will have engraved

they
will have engraved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been engraving

you
will have been engraving

he/she/it
will have been engraving

we
will have been engraving

you
will have been engraving

they
will have been engraving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.