Engender

Chia đông từ “engender” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ engender. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to engender

Quá khứ đơn
  • engendered

Quá khứ phân từ
  • engendered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
engender

you
engender

he/she/it
engenders

we
engender

you
engender

they
engender

Thì hiện tại continuous

I
am engendering

you
are engendering

he/she/it
is engendering

we
are engendering

you
are engendering

they
are engendering

Quá khứ đơn

I
engendered

you
engendered

he/she/it
engendered

we
engendered

you
engendered

they
engendered

Quá khứ tiếp diễn

I
was engendering

you
were engendering

he/she/it
was engendering

we
were engendering

you
were engendering

they
were engendering

Hiện tại hoàn thành

I
have engendered

you
have engendered

he/she/it
has engendered

we
have engendered

you
have engendered

they
have engendered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been engendering

you
have been engendering

he/she/it
has been engendering

we
have been engendering

you
have been engendering

they
have been engendering

Quá khứ hoàn thành

I
had engendered

you
had engendered

he/she/it
had engendered

we
had engendered

you
had engendered

they
had engendered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been engendering

you
had been engendering

he/she/it
had been engendering

we
had been engendering

you
had been engendering

they
had been engendering

Tương lại đơn

I
will engender

you
will engender

he/she/it
will engender

we
will engender

you
will engender

they
will engender

Tương lại tiếp diễn

I
will be engendering

you
will be engendering

he/she/it
will be engendering

we
will be engendering

you
will be engendering

they
will be engendering

Tương lại hoàn thành

I
will have engendered

you
will have engendered

he/she/it
will have engendered

we
will have engendered

you
will have engendered

they
will have engendered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been engendering

you
will have been engendering

he/she/it
will have been engendering

we
will have been engendering

you
will have been engendering

they
will have been engendering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.