Engage

Chia đông từ “engage” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ engage. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to engage

Quá khứ đơn
  • engaged

Quá khứ phân từ
  • engaged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
engage

you
engage

he/she/it
engages

we
engage

you
engage

they
engage

Thì hiện tại continuous

I
am engaging

you
are engaging

he/she/it
is engaging

we
are engaging

you
are engaging

they
are engaging

Quá khứ đơn

I
engaged

you
engaged

he/she/it
engaged

we
engaged

you
engaged

they
engaged

Quá khứ tiếp diễn

I
was engaging

you
were engaging

he/she/it
was engaging

we
were engaging

you
were engaging

they
were engaging

Hiện tại hoàn thành

I
have engaged

you
have engaged

he/she/it
has engaged

we
have engaged

you
have engaged

they
have engaged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been engaging

you
have been engaging

he/she/it
has been engaging

we
have been engaging

you
have been engaging

they
have been engaging

Quá khứ hoàn thành

I
had engaged

you
had engaged

he/she/it
had engaged

we
had engaged

you
had engaged

they
had engaged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been engaging

you
had been engaging

he/she/it
had been engaging

we
had been engaging

you
had been engaging

they
had been engaging

Tương lại đơn

I
will engage

you
will engage

he/she/it
will engage

we
will engage

you
will engage

they
will engage

Tương lại tiếp diễn

I
will be engaging

you
will be engaging

he/she/it
will be engaging

we
will be engaging

you
will be engaging

they
will be engaging

Tương lại hoàn thành

I
will have engaged

you
will have engaged

he/she/it
will have engaged

we
will have engaged

you
will have engaged

they
will have engaged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been engaging

you
will have been engaging

he/she/it
will have been engaging

we
will have been engaging

you
will have been engaging

they
will have been engaging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.