Endear

Chia đông từ “endear” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ endear. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to endear

Quá khứ đơn
  • endeared

Quá khứ phân từ
  • endeared

Trần thuật

Thì hiện tại

I
endear

you
endear

he/she/it
endears

we
endear

you
endear

they
endear

Thì hiện tại continuous

I
am endearing

you
are endearing

he/she/it
is endearing

we
are endearing

you
are endearing

they
are endearing

Quá khứ đơn

I
endeared

you
endeared

he/she/it
endeared

we
endeared

you
endeared

they
endeared

Quá khứ tiếp diễn

I
was endearing

you
were endearing

he/she/it
was endearing

we
were endearing

you
were endearing

they
were endearing

Hiện tại hoàn thành

I
have endeared

you
have endeared

he/she/it
has endeared

we
have endeared

you
have endeared

they
have endeared

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been endearing

you
have been endearing

he/she/it
has been endearing

we
have been endearing

you
have been endearing

they
have been endearing

Quá khứ hoàn thành

I
had endeared

you
had endeared

he/she/it
had endeared

we
had endeared

you
had endeared

they
had endeared

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been endearing

you
had been endearing

he/she/it
had been endearing

we
had been endearing

you
had been endearing

they
had been endearing

Tương lại đơn

I
will endear

you
will endear

he/she/it
will endear

we
will endear

you
will endear

they
will endear

Tương lại tiếp diễn

I
will be endearing

you
will be endearing

he/she/it
will be endearing

we
will be endearing

you
will be endearing

they
will be endearing

Tương lại hoàn thành

I
will have endeared

you
will have endeared

he/she/it
will have endeared

we
will have endeared

you
will have endeared

they
will have endeared

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been endearing

you
will have been endearing

he/she/it
will have been endearing

we
will have been endearing

you
will have been endearing

they
will have been endearing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.