Endanger

Chia đông từ “endanger” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ endanger. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to endanger

Quá khứ đơn
  • endangered

Quá khứ phân từ
  • endangered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
endanger

you
endanger

he/she/it
endangers

we
endanger

you
endanger

they
endanger

Thì hiện tại continuous

I
am endangering

you
are endangering

he/she/it
is endangering

we
are endangering

you
are endangering

they
are endangering

Quá khứ đơn

I
endangered

you
endangered

he/she/it
endangered

we
endangered

you
endangered

they
endangered

Quá khứ tiếp diễn

I
was endangering

you
were endangering

he/she/it
was endangering

we
were endangering

you
were endangering

they
were endangering

Hiện tại hoàn thành

I
have endangered

you
have endangered

he/she/it
has endangered

we
have endangered

you
have endangered

they
have endangered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been endangering

you
have been endangering

he/she/it
has been endangering

we
have been endangering

you
have been endangering

they
have been endangering

Quá khứ hoàn thành

I
had endangered

you
had endangered

he/she/it
had endangered

we
had endangered

you
had endangered

they
had endangered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been endangering

you
had been endangering

he/she/it
had been endangering

we
had been endangering

you
had been endangering

they
had been endangering

Tương lại đơn

I
will endanger

you
will endanger

he/she/it
will endanger

we
will endanger

you
will endanger

they
will endanger

Tương lại tiếp diễn

I
will be endangering

you
will be endangering

he/she/it
will be endangering

we
will be endangering

you
will be endangering

they
will be endangering

Tương lại hoàn thành

I
will have endangered

you
will have endangered

he/she/it
will have endangered

we
will have endangered

you
will have endangered

they
will have endangered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been endangering

you
will have been endangering

he/she/it
will have been endangering

we
will have been endangering

you
will have been endangering

they
will have been endangering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.