Encourage

Chia đông từ “encourage” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ encourage. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to encourage

Quá khứ đơn
  • encouraged

Quá khứ phân từ
  • encouraged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
encourage

you
encourage

he/she/it
encourages

we
encourage

you
encourage

they
encourage

Thì hiện tại continuous

I
am encouraging

you
are encouraging

he/she/it
is encouraging

we
are encouraging

you
are encouraging

they
are encouraging

Quá khứ đơn

I
encouraged

you
encouraged

he/she/it
encouraged

we
encouraged

you
encouraged

they
encouraged

Quá khứ tiếp diễn

I
was encouraging

you
were encouraging

he/she/it
was encouraging

we
were encouraging

you
were encouraging

they
were encouraging

Hiện tại hoàn thành

I
have encouraged

you
have encouraged

he/she/it
has encouraged

we
have encouraged

you
have encouraged

they
have encouraged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been encouraging

you
have been encouraging

he/she/it
has been encouraging

we
have been encouraging

you
have been encouraging

they
have been encouraging

Quá khứ hoàn thành

I
had encouraged

you
had encouraged

he/she/it
had encouraged

we
had encouraged

you
had encouraged

they
had encouraged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been encouraging

you
had been encouraging

he/she/it
had been encouraging

we
had been encouraging

you
had been encouraging

they
had been encouraging

Tương lại đơn

I
will encourage

you
will encourage

he/she/it
will encourage

we
will encourage

you
will encourage

they
will encourage

Tương lại tiếp diễn

I
will be encouraging

you
will be encouraging

he/she/it
will be encouraging

we
will be encouraging

you
will be encouraging

they
will be encouraging

Tương lại hoàn thành

I
will have encouraged

you
will have encouraged

he/she/it
will have encouraged

we
will have encouraged

you
will have encouraged

they
will have encouraged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been encouraging

you
will have been encouraging

he/she/it
will have been encouraging

we
will have been encouraging

you
will have been encouraging

they
will have been encouraging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.