Encounter

Chia đông từ “encounter” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ encounter. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to encounter

Quá khứ đơn
  • encountered

Quá khứ phân từ
  • encountered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
encounter

you
encounter

he/she/it
encounters

we
encounter

you
encounter

they
encounter

Thì hiện tại continuous

I
am encountering

you
are encountering

he/she/it
is encountering

we
are encountering

you
are encountering

they
are encountering

Quá khứ đơn

I
encountered

you
encountered

he/she/it
encountered

we
encountered

you
encountered

they
encountered

Quá khứ tiếp diễn

I
was encountering

you
were encountering

he/she/it
was encountering

we
were encountering

you
were encountering

they
were encountering

Hiện tại hoàn thành

I
have encountered

you
have encountered

he/she/it
has encountered

we
have encountered

you
have encountered

they
have encountered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been encountering

you
have been encountering

he/she/it
has been encountering

we
have been encountering

you
have been encountering

they
have been encountering

Quá khứ hoàn thành

I
had encountered

you
had encountered

he/she/it
had encountered

we
had encountered

you
had encountered

they
had encountered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been encountering

you
had been encountering

he/she/it
had been encountering

we
had been encountering

you
had been encountering

they
had been encountering

Tương lại đơn

I
will encounter

you
will encounter

he/she/it
will encounter

we
will encounter

you
will encounter

they
will encounter

Tương lại tiếp diễn

I
will be encountering

you
will be encountering

he/she/it
will be encountering

we
will be encountering

you
will be encountering

they
will be encountering

Tương lại hoàn thành

I
will have encountered

you
will have encountered

he/she/it
will have encountered

we
will have encountered

you
will have encountered

they
will have encountered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been encountering

you
will have been encountering

he/she/it
will have been encountering

we
will have been encountering

you
will have been encountering

they
will have been encountering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.