Encompass

Chia đông từ “encompass” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ encompass. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to encompass

Quá khứ đơn
  • encompassed

Quá khứ phân từ
  • encompassed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
encompass

you
encompass

he/she/it
encompasses

we
encompass

you
encompass

they
encompass

Thì hiện tại continuous

I
am encompassing

you
are encompassing

he/she/it
is encompassing

we
are encompassing

you
are encompassing

they
are encompassing

Quá khứ đơn

I
encompassed

you
encompassed

he/she/it
encompassed

we
encompassed

you
encompassed

they
encompassed

Quá khứ tiếp diễn

I
was encompassing

you
were encompassing

he/she/it
was encompassing

we
were encompassing

you
were encompassing

they
were encompassing

Hiện tại hoàn thành

I
have encompassed

you
have encompassed

he/she/it
has encompassed

we
have encompassed

you
have encompassed

they
have encompassed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been encompassing

you
have been encompassing

he/she/it
has been encompassing

we
have been encompassing

you
have been encompassing

they
have been encompassing

Quá khứ hoàn thành

I
had encompassed

you
had encompassed

he/she/it
had encompassed

we
had encompassed

you
had encompassed

they
had encompassed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been encompassing

you
had been encompassing

he/she/it
had been encompassing

we
had been encompassing

you
had been encompassing

they
had been encompassing

Tương lại đơn

I
will encompass

you
will encompass

he/she/it
will encompass

we
will encompass

you
will encompass

they
will encompass

Tương lại tiếp diễn

I
will be encompassing

you
will be encompassing

he/she/it
will be encompassing

we
will be encompassing

you
will be encompassing

they
will be encompassing

Tương lại hoàn thành

I
will have encompassed

you
will have encompassed

he/she/it
will have encompassed

we
will have encompassed

you
will have encompassed

they
will have encompassed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been encompassing

you
will have been encompassing

he/she/it
will have been encompassing

we
will have been encompassing

you
will have been encompassing

they
will have been encompassing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.