Enclose

Chia đông từ “enclose” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enclose. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enclose

Quá khứ đơn
  • enclosed

Quá khứ phân từ
  • enclosed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enclose

you
enclose

he/she/it
encloses

we
enclose

you
enclose

they
enclose

Thì hiện tại continuous

I
am enclosing

you
are enclosing

he/she/it
is enclosing

we
are enclosing

you
are enclosing

they
are enclosing

Quá khứ đơn

I
enclosed

you
enclosed

he/she/it
enclosed

we
enclosed

you
enclosed

they
enclosed

Quá khứ tiếp diễn

I
was enclosing

you
were enclosing

he/she/it
was enclosing

we
were enclosing

you
were enclosing

they
were enclosing

Hiện tại hoàn thành

I
have enclosed

you
have enclosed

he/she/it
has enclosed

we
have enclosed

you
have enclosed

they
have enclosed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enclosing

you
have been enclosing

he/she/it
has been enclosing

we
have been enclosing

you
have been enclosing

they
have been enclosing

Quá khứ hoàn thành

I
had enclosed

you
had enclosed

he/she/it
had enclosed

we
had enclosed

you
had enclosed

they
had enclosed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enclosing

you
had been enclosing

he/she/it
had been enclosing

we
had been enclosing

you
had been enclosing

they
had been enclosing

Tương lại đơn

I
will enclose

you
will enclose

he/she/it
will enclose

we
will enclose

you
will enclose

they
will enclose

Tương lại tiếp diễn

I
will be enclosing

you
will be enclosing

he/she/it
will be enclosing

we
will be enclosing

you
will be enclosing

they
will be enclosing

Tương lại hoàn thành

I
will have enclosed

you
will have enclosed

he/she/it
will have enclosed

we
will have enclosed

you
will have enclosed

they
will have enclosed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enclosing

you
will have been enclosing

he/she/it
will have been enclosing

we
will have been enclosing

you
will have been enclosing

they
will have been enclosing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.