Emulate

Chia đông từ “emulate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ emulate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to emulate

Quá khứ đơn
  • emulated

Quá khứ phân từ
  • emulated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
emulate

you
emulate

he/she/it
emulates

we
emulate

you
emulate

they
emulate

Thì hiện tại continuous

I
am emulating

you
are emulating

he/she/it
is emulating

we
are emulating

you
are emulating

they
are emulating

Quá khứ đơn

I
emulated

you
emulated

he/she/it
emulated

we
emulated

you
emulated

they
emulated

Quá khứ tiếp diễn

I
was emulating

you
were emulating

he/she/it
was emulating

we
were emulating

you
were emulating

they
were emulating

Hiện tại hoàn thành

I
have emulated

you
have emulated

he/she/it
has emulated

we
have emulated

you
have emulated

they
have emulated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been emulating

you
have been emulating

he/she/it
has been emulating

we
have been emulating

you
have been emulating

they
have been emulating

Quá khứ hoàn thành

I
had emulated

you
had emulated

he/she/it
had emulated

we
had emulated

you
had emulated

they
had emulated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been emulating

you
had been emulating

he/she/it
had been emulating

we
had been emulating

you
had been emulating

they
had been emulating

Tương lại đơn

I
will emulate

you
will emulate

he/she/it
will emulate

we
will emulate

you
will emulate

they
will emulate

Tương lại tiếp diễn

I
will be emulating

you
will be emulating

he/she/it
will be emulating

we
will be emulating

you
will be emulating

they
will be emulating

Tương lại hoàn thành

I
will have emulated

you
will have emulated

he/she/it
will have emulated

we
will have emulated

you
will have emulated

they
will have emulated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been emulating

you
will have been emulating

he/she/it
will have been emulating

we
will have been emulating

you
will have been emulating

they
will have been emulating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.