Emphasize

Chia đông từ “emphasize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ emphasize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to emphasize

Quá khứ đơn
  • emphasized

Quá khứ phân từ
  • emphasized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
emphasize

you
emphasize

he/she/it
emphasizes

we
emphasize

you
emphasize

they
emphasize

Thì hiện tại continuous

I
am emphasizing

you
are emphasizing

he/she/it
is emphasizing

we
are emphasizing

you
are emphasizing

they
are emphasizing

Quá khứ đơn

I
emphasized

you
emphasized

he/she/it
emphasized

we
emphasized

you
emphasized

they
emphasized

Quá khứ tiếp diễn

I
was emphasizing

you
were emphasizing

he/she/it
was emphasizing

we
were emphasizing

you
were emphasizing

they
were emphasizing

Hiện tại hoàn thành

I
have emphasized

you
have emphasized

he/she/it
has emphasized

we
have emphasized

you
have emphasized

they
have emphasized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been emphasizing

you
have been emphasizing

he/she/it
has been emphasizing

we
have been emphasizing

you
have been emphasizing

they
have been emphasizing

Quá khứ hoàn thành

I
had emphasized

you
had emphasized

he/she/it
had emphasized

we
had emphasized

you
had emphasized

they
had emphasized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been emphasizing

you
had been emphasizing

he/she/it
had been emphasizing

we
had been emphasizing

you
had been emphasizing

they
had been emphasizing

Tương lại đơn

I
will emphasize

you
will emphasize

he/she/it
will emphasize

we
will emphasize

you
will emphasize

they
will emphasize

Tương lại tiếp diễn

I
will be emphasizing

you
will be emphasizing

he/she/it
will be emphasizing

we
will be emphasizing

you
will be emphasizing

they
will be emphasizing

Tương lại hoàn thành

I
will have emphasized

you
will have emphasized

he/she/it
will have emphasized

we
will have emphasized

you
will have emphasized

they
will have emphasized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been emphasizing

you
will have been emphasizing

he/she/it
will have been emphasizing

we
will have been emphasizing

you
will have been emphasizing

they
will have been emphasizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.