Emigrate

Chia đông từ “emigrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ emigrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to emigrate

Quá khứ đơn
  • emigrated

Quá khứ phân từ
  • emigrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
emigrate

you
emigrate

he/she/it
emigrates

we
emigrate

you
emigrate

they
emigrate

Thì hiện tại continuous

I
am emigrating

you
are emigrating

he/she/it
is emigrating

we
are emigrating

you
are emigrating

they
are emigrating

Quá khứ đơn

I
emigrated

you
emigrated

he/she/it
emigrated

we
emigrated

you
emigrated

they
emigrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was emigrating

you
were emigrating

he/she/it
was emigrating

we
were emigrating

you
were emigrating

they
were emigrating

Hiện tại hoàn thành

I
have emigrated

you
have emigrated

he/she/it
has emigrated

we
have emigrated

you
have emigrated

they
have emigrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been emigrating

you
have been emigrating

he/she/it
has been emigrating

we
have been emigrating

you
have been emigrating

they
have been emigrating

Quá khứ hoàn thành

I
had emigrated

you
had emigrated

he/she/it
had emigrated

we
had emigrated

you
had emigrated

they
had emigrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been emigrating

you
had been emigrating

he/she/it
had been emigrating

we
had been emigrating

you
had been emigrating

they
had been emigrating

Tương lại đơn

I
will emigrate

you
will emigrate

he/she/it
will emigrate

we
will emigrate

you
will emigrate

they
will emigrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be emigrating

you
will be emigrating

he/she/it
will be emigrating

we
will be emigrating

you
will be emigrating

they
will be emigrating

Tương lại hoàn thành

I
will have emigrated

you
will have emigrated

he/she/it
will have emigrated

we
will have emigrated

you
will have emigrated

they
will have emigrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been emigrating

you
will have been emigrating

he/she/it
will have been emigrating

we
will have been emigrating

you
will have been emigrating

they
will have been emigrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.