Embroider

Chia đông từ “embroider” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ embroider. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to embroider

Quá khứ đơn
  • embroidered

Quá khứ phân từ
  • embroidered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
embroider

you
embroider

he/she/it
embroiders

we
embroider

you
embroider

they
embroider

Thì hiện tại continuous

I
am embroidering

you
are embroidering

he/she/it
is embroidering

we
are embroidering

you
are embroidering

they
are embroidering

Quá khứ đơn

I
embroidered

you
embroidered

he/she/it
embroidered

we
embroidered

you
embroidered

they
embroidered

Quá khứ tiếp diễn

I
was embroidering

you
were embroidering

he/she/it
was embroidering

we
were embroidering

you
were embroidering

they
were embroidering

Hiện tại hoàn thành

I
have embroidered

you
have embroidered

he/she/it
has embroidered

we
have embroidered

you
have embroidered

they
have embroidered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been embroidering

you
have been embroidering

he/she/it
has been embroidering

we
have been embroidering

you
have been embroidering

they
have been embroidering

Quá khứ hoàn thành

I
had embroidered

you
had embroidered

he/she/it
had embroidered

we
had embroidered

you
had embroidered

they
had embroidered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been embroidering

you
had been embroidering

he/she/it
had been embroidering

we
had been embroidering

you
had been embroidering

they
had been embroidering

Tương lại đơn

I
will embroider

you
will embroider

he/she/it
will embroider

we
will embroider

you
will embroider

they
will embroider

Tương lại tiếp diễn

I
will be embroidering

you
will be embroidering

he/she/it
will be embroidering

we
will be embroidering

you
will be embroidering

they
will be embroidering

Tương lại hoàn thành

I
will have embroidered

you
will have embroidered

he/she/it
will have embroidered

we
will have embroidered

you
will have embroidered

they
will have embroidered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been embroidering

you
will have been embroidering

he/she/it
will have been embroidering

we
will have been embroidering

you
will have been embroidering

they
will have been embroidering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.