Embrace

Chia đông từ “embrace” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ embrace. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to embrace

Quá khứ đơn
  • embraced

Quá khứ phân từ
  • embraced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
embrace

you
embrace

he/she/it
embraces

we
embrace

you
embrace

they
embrace

Thì hiện tại continuous

I
am embracing

you
are embracing

he/she/it
is embracing

we
are embracing

you
are embracing

they
are embracing

Quá khứ đơn

I
embraced

you
embraced

he/she/it
embraced

we
embraced

you
embraced

they
embraced

Quá khứ tiếp diễn

I
was embracing

you
were embracing

he/she/it
was embracing

we
were embracing

you
were embracing

they
were embracing

Hiện tại hoàn thành

I
have embraced

you
have embraced

he/she/it
has embraced

we
have embraced

you
have embraced

they
have embraced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been embracing

you
have been embracing

he/she/it
has been embracing

we
have been embracing

you
have been embracing

they
have been embracing

Quá khứ hoàn thành

I
had embraced

you
had embraced

he/she/it
had embraced

we
had embraced

you
had embraced

they
had embraced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been embracing

you
had been embracing

he/she/it
had been embracing

we
had been embracing

you
had been embracing

they
had been embracing

Tương lại đơn

I
will embrace

you
will embrace

he/she/it
will embrace

we
will embrace

you
will embrace

they
will embrace

Tương lại tiếp diễn

I
will be embracing

you
will be embracing

he/she/it
will be embracing

we
will be embracing

you
will be embracing

they
will be embracing

Tương lại hoàn thành

I
will have embraced

you
will have embraced

he/she/it
will have embraced

we
will have embraced

you
will have embraced

they
will have embraced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been embracing

you
will have been embracing

he/she/it
will have been embracing

we
will have been embracing

you
will have been embracing

they
will have been embracing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.