Embolden

Chia đông từ “embolden” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ embolden. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to embolden

Quá khứ đơn
  • emboldened

Quá khứ phân từ
  • emboldened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
embolden

you
embolden

he/she/it
emboldens

we
embolden

you
embolden

they
embolden

Thì hiện tại continuous

I
am emboldening

you
are emboldening

he/she/it
is emboldening

we
are emboldening

you
are emboldening

they
are emboldening

Quá khứ đơn

I
emboldened

you
emboldened

he/she/it
emboldened

we
emboldened

you
emboldened

they
emboldened

Quá khứ tiếp diễn

I
was emboldening

you
were emboldening

he/she/it
was emboldening

we
were emboldening

you
were emboldening

they
were emboldening

Hiện tại hoàn thành

I
have emboldened

you
have emboldened

he/she/it
has emboldened

we
have emboldened

you
have emboldened

they
have emboldened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been emboldening

you
have been emboldening

he/she/it
has been emboldening

we
have been emboldening

you
have been emboldening

they
have been emboldening

Quá khứ hoàn thành

I
had emboldened

you
had emboldened

he/she/it
had emboldened

we
had emboldened

you
had emboldened

they
had emboldened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been emboldening

you
had been emboldening

he/she/it
had been emboldening

we
had been emboldening

you
had been emboldening

they
had been emboldening

Tương lại đơn

I
will embolden

you
will embolden

he/she/it
will embolden

we
will embolden

you
will embolden

they
will embolden

Tương lại tiếp diễn

I
will be emboldening

you
will be emboldening

he/she/it
will be emboldening

we
will be emboldening

you
will be emboldening

they
will be emboldening

Tương lại hoàn thành

I
will have emboldened

you
will have emboldened

he/she/it
will have emboldened

we
will have emboldened

you
will have emboldened

they
will have emboldened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been emboldening

you
will have been emboldening

he/she/it
will have been emboldening

we
will have been emboldening

you
will have been emboldening

they
will have been emboldening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.