Embody

Chia đông từ “embody” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ embody. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to embody

Quá khứ đơn
  • embodied

Quá khứ phân từ
  • embodied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
embody

you
embody

he/she/it
embodies

we
embody

you
embody

they
embody

Thì hiện tại continuous

I
am embodying

you
are embodying

he/she/it
is embodying

we
are embodying

you
are embodying

they
are embodying

Quá khứ đơn

I
embodied

you
embodied

he/she/it
embodied

we
embodied

you
embodied

they
embodied

Quá khứ tiếp diễn

I
was embodying

you
were embodying

he/she/it
was embodying

we
were embodying

you
were embodying

they
were embodying

Hiện tại hoàn thành

I
have embodied

you
have embodied

he/she/it
has embodied

we
have embodied

you
have embodied

they
have embodied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been embodying

you
have been embodying

he/she/it
has been embodying

we
have been embodying

you
have been embodying

they
have been embodying

Quá khứ hoàn thành

I
had embodied

you
had embodied

he/she/it
had embodied

we
had embodied

you
had embodied

they
had embodied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been embodying

you
had been embodying

he/she/it
had been embodying

we
had been embodying

you
had been embodying

they
had been embodying

Tương lại đơn

I
will embody

you
will embody

he/she/it
will embody

we
will embody

you
will embody

they
will embody

Tương lại tiếp diễn

I
will be embodying

you
will be embodying

he/she/it
will be embodying

we
will be embodying

you
will be embodying

they
will be embodying

Tương lại hoàn thành

I
will have embodied

you
will have embodied

he/she/it
will have embodied

we
will have embodied

you
will have embodied

they
will have embodied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been embodying

you
will have been embodying

he/she/it
will have been embodying

we
will have been embodying

you
will have been embodying

they
will have been embodying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.