Embarrass

Chia đông từ “embarrass” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ embarrass. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to embarrass

Quá khứ đơn
  • embarrassed

Quá khứ phân từ
  • embarrassed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
embarrass

you
embarrass

he/she/it
embarrasses

we
embarrass

you
embarrass

they
embarrass

Thì hiện tại continuous

I
am embarrassing

you
are embarrassing

he/she/it
is embarrassing

we
are embarrassing

you
are embarrassing

they
are embarrassing

Quá khứ đơn

I
embarrassed

you
embarrassed

he/she/it
embarrassed

we
embarrassed

you
embarrassed

they
embarrassed

Quá khứ tiếp diễn

I
was embarrassing

you
were embarrassing

he/she/it
was embarrassing

we
were embarrassing

you
were embarrassing

they
were embarrassing

Hiện tại hoàn thành

I
have embarrassed

you
have embarrassed

he/she/it
has embarrassed

we
have embarrassed

you
have embarrassed

they
have embarrassed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been embarrassing

you
have been embarrassing

he/she/it
has been embarrassing

we
have been embarrassing

you
have been embarrassing

they
have been embarrassing

Quá khứ hoàn thành

I
had embarrassed

you
had embarrassed

he/she/it
had embarrassed

we
had embarrassed

you
had embarrassed

they
had embarrassed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been embarrassing

you
had been embarrassing

he/she/it
had been embarrassing

we
had been embarrassing

you
had been embarrassing

they
had been embarrassing

Tương lại đơn

I
will embarrass

you
will embarrass

he/she/it
will embarrass

we
will embarrass

you
will embarrass

they
will embarrass

Tương lại tiếp diễn

I
will be embarrassing

you
will be embarrassing

he/she/it
will be embarrassing

we
will be embarrassing

you
will be embarrassing

they
will be embarrassing

Tương lại hoàn thành

I
will have embarrassed

you
will have embarrassed

he/she/it
will have embarrassed

we
will have embarrassed

you
will have embarrassed

they
will have embarrassed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been embarrassing

you
will have been embarrassing

he/she/it
will have been embarrassing

we
will have been embarrassing

you
will have been embarrassing

they
will have been embarrassing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.