Emaciate

Chia đông từ “emaciate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ emaciate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to emaciate

Quá khứ đơn
  • emaciated

Quá khứ phân từ
  • emaciated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
emaciate

you
emaciate

he/she/it
emaciates

we
emaciate

you
emaciate

they
emaciate

Thì hiện tại continuous

I
am emaciating

you
are emaciating

he/she/it
is emaciating

we
are emaciating

you
are emaciating

they
are emaciating

Quá khứ đơn

I
emaciated

you
emaciated

he/she/it
emaciated

we
emaciated

you
emaciated

they
emaciated

Quá khứ tiếp diễn

I
was emaciating

you
were emaciating

he/she/it
was emaciating

we
were emaciating

you
were emaciating

they
were emaciating

Hiện tại hoàn thành

I
have emaciated

you
have emaciated

he/she/it
has emaciated

we
have emaciated

you
have emaciated

they
have emaciated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been emaciating

you
have been emaciating

he/she/it
has been emaciating

we
have been emaciating

you
have been emaciating

they
have been emaciating

Quá khứ hoàn thành

I
had emaciated

you
had emaciated

he/she/it
had emaciated

we
had emaciated

you
had emaciated

they
had emaciated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been emaciating

you
had been emaciating

he/she/it
had been emaciating

we
had been emaciating

you
had been emaciating

they
had been emaciating

Tương lại đơn

I
will emaciate

you
will emaciate

he/she/it
will emaciate

we
will emaciate

you
will emaciate

they
will emaciate

Tương lại tiếp diễn

I
will be emaciating

you
will be emaciating

he/she/it
will be emaciating

we
will be emaciating

you
will be emaciating

they
will be emaciating

Tương lại hoàn thành

I
will have emaciated

you
will have emaciated

he/she/it
will have emaciated

we
will have emaciated

you
will have emaciated

they
will have emaciated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been emaciating

you
will have been emaciating

he/she/it
will have been emaciating

we
will have been emaciating

you
will have been emaciating

they
will have been emaciating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.