Elude

Chia đông từ “elude” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ elude. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to elude

Quá khứ đơn
  • eluded

Quá khứ phân từ
  • eluded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
elude

you
elude

he/she/it
eludes

we
elude

you
elude

they
elude

Thì hiện tại continuous

I
am eluding

you
are eluding

he/she/it
is eluding

we
are eluding

you
are eluding

they
are eluding

Quá khứ đơn

I
eluded

you
eluded

he/she/it
eluded

we
eluded

you
eluded

they
eluded

Quá khứ tiếp diễn

I
was eluding

you
were eluding

he/she/it
was eluding

we
were eluding

you
were eluding

they
were eluding

Hiện tại hoàn thành

I
have eluded

you
have eluded

he/she/it
has eluded

we
have eluded

you
have eluded

they
have eluded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been eluding

you
have been eluding

he/she/it
has been eluding

we
have been eluding

you
have been eluding

they
have been eluding

Quá khứ hoàn thành

I
had eluded

you
had eluded

he/she/it
had eluded

we
had eluded

you
had eluded

they
had eluded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been eluding

you
had been eluding

he/she/it
had been eluding

we
had been eluding

you
had been eluding

they
had been eluding

Tương lại đơn

I
will elude

you
will elude

he/she/it
will elude

we
will elude

you
will elude

they
will elude

Tương lại tiếp diễn

I
will be eluding

you
will be eluding

he/she/it
will be eluding

we
will be eluding

you
will be eluding

they
will be eluding

Tương lại hoàn thành

I
will have eluded

you
will have eluded

he/she/it
will have eluded

we
will have eluded

you
will have eluded

they
will have eluded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been eluding

you
will have been eluding

he/she/it
will have been eluding

we
will have been eluding

you
will have been eluding

they
will have been eluding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.