Eliminate

Chia đông từ “eliminate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ eliminate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to eliminate

Quá khứ đơn
  • eliminated

Quá khứ phân từ
  • eliminated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
eliminate

you
eliminate

he/she/it
eliminates

we
eliminate

you
eliminate

they
eliminate

Thì hiện tại continuous

I
am eliminating

you
are eliminating

he/she/it
is eliminating

we
are eliminating

you
are eliminating

they
are eliminating

Quá khứ đơn

I
eliminated

you
eliminated

he/she/it
eliminated

we
eliminated

you
eliminated

they
eliminated

Quá khứ tiếp diễn

I
was eliminating

you
were eliminating

he/she/it
was eliminating

we
were eliminating

you
were eliminating

they
were eliminating

Hiện tại hoàn thành

I
have eliminated

you
have eliminated

he/she/it
has eliminated

we
have eliminated

you
have eliminated

they
have eliminated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been eliminating

you
have been eliminating

he/she/it
has been eliminating

we
have been eliminating

you
have been eliminating

they
have been eliminating

Quá khứ hoàn thành

I
had eliminated

you
had eliminated

he/she/it
had eliminated

we
had eliminated

you
had eliminated

they
had eliminated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been eliminating

you
had been eliminating

he/she/it
had been eliminating

we
had been eliminating

you
had been eliminating

they
had been eliminating

Tương lại đơn

I
will eliminate

you
will eliminate

he/she/it
will eliminate

we
will eliminate

you
will eliminate

they
will eliminate

Tương lại tiếp diễn

I
will be eliminating

you
will be eliminating

he/she/it
will be eliminating

we
will be eliminating

you
will be eliminating

they
will be eliminating

Tương lại hoàn thành

I
will have eliminated

you
will have eliminated

he/she/it
will have eliminated

we
will have eliminated

you
will have eliminated

they
will have eliminated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been eliminating

you
will have been eliminating

he/she/it
will have been eliminating

we
will have been eliminating

you
will have been eliminating

they
will have been eliminating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.