Elicit

Chia đông từ “elicit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ elicit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to elicit

Quá khứ đơn
  • elicited

Quá khứ phân từ
  • elicited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
elicit

you
elicit

he/she/it
elicits

we
elicit

you
elicit

they
elicit

Thì hiện tại continuous

I
am eliciting

you
are eliciting

he/she/it
is eliciting

we
are eliciting

you
are eliciting

they
are eliciting

Quá khứ đơn

I
elicited

you
elicited

he/she/it
elicited

we
elicited

you
elicited

they
elicited

Quá khứ tiếp diễn

I
was eliciting

you
were eliciting

he/she/it
was eliciting

we
were eliciting

you
were eliciting

they
were eliciting

Hiện tại hoàn thành

I
have elicited

you
have elicited

he/she/it
has elicited

we
have elicited

you
have elicited

they
have elicited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been eliciting

you
have been eliciting

he/she/it
has been eliciting

we
have been eliciting

you
have been eliciting

they
have been eliciting

Quá khứ hoàn thành

I
had elicited

you
had elicited

he/she/it
had elicited

we
had elicited

you
had elicited

they
had elicited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been eliciting

you
had been eliciting

he/she/it
had been eliciting

we
had been eliciting

you
had been eliciting

they
had been eliciting

Tương lại đơn

I
will elicit

you
will elicit

he/she/it
will elicit

we
will elicit

you
will elicit

they
will elicit

Tương lại tiếp diễn

I
will be eliciting

you
will be eliciting

he/she/it
will be eliciting

we
will be eliciting

you
will be eliciting

they
will be eliciting

Tương lại hoàn thành

I
will have elicited

you
will have elicited

he/she/it
will have elicited

we
will have elicited

you
will have elicited

they
will have elicited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been eliciting

you
will have been eliciting

he/she/it
will have been eliciting

we
will have been eliciting

you
will have been eliciting

they
will have been eliciting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.