Elevate

Chia đông từ “elevate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ elevate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to elevate

Quá khứ đơn
  • elevated

Quá khứ phân từ
  • elevated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
elevate

you
elevate

he/she/it
elevates

we
elevate

you
elevate

they
elevate

Thì hiện tại continuous

I
am elevating

you
are elevating

he/she/it
is elevating

we
are elevating

you
are elevating

they
are elevating

Quá khứ đơn

I
elevated

you
elevated

he/she/it
elevated

we
elevated

you
elevated

they
elevated

Quá khứ tiếp diễn

I
was elevating

you
were elevating

he/she/it
was elevating

we
were elevating

you
were elevating

they
were elevating

Hiện tại hoàn thành

I
have elevated

you
have elevated

he/she/it
has elevated

we
have elevated

you
have elevated

they
have elevated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been elevating

you
have been elevating

he/she/it
has been elevating

we
have been elevating

you
have been elevating

they
have been elevating

Quá khứ hoàn thành

I
had elevated

you
had elevated

he/she/it
had elevated

we
had elevated

you
had elevated

they
had elevated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been elevating

you
had been elevating

he/she/it
had been elevating

we
had been elevating

you
had been elevating

they
had been elevating

Tương lại đơn

I
will elevate

you
will elevate

he/she/it
will elevate

we
will elevate

you
will elevate

they
will elevate

Tương lại tiếp diễn

I
will be elevating

you
will be elevating

he/she/it
will be elevating

we
will be elevating

you
will be elevating

they
will be elevating

Tương lại hoàn thành

I
will have elevated

you
will have elevated

he/she/it
will have elevated

we
will have elevated

you
will have elevated

they
will have elevated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been elevating

you
will have been elevating

he/she/it
will have been elevating

we
will have been elevating

you
will have been elevating

they
will have been elevating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.