Electrify

Chia đông từ “electrify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ electrify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to electrify

Quá khứ đơn
  • electrified

Quá khứ phân từ
  • electrified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
electrify

you
electrify

he/she/it
electrifies

we
electrify

you
electrify

they
electrify

Thì hiện tại continuous

I
am electrifying

you
are electrifying

he/she/it
is electrifying

we
are electrifying

you
are electrifying

they
are electrifying

Quá khứ đơn

I
electrified

you
electrified

he/she/it
electrified

we
electrified

you
electrified

they
electrified

Quá khứ tiếp diễn

I
was electrifying

you
were electrifying

he/she/it
was electrifying

we
were electrifying

you
were electrifying

they
were electrifying

Hiện tại hoàn thành

I
have electrified

you
have electrified

he/she/it
has electrified

we
have electrified

you
have electrified

they
have electrified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been electrifying

you
have been electrifying

he/she/it
has been electrifying

we
have been electrifying

you
have been electrifying

they
have been electrifying

Quá khứ hoàn thành

I
had electrified

you
had electrified

he/she/it
had electrified

we
had electrified

you
had electrified

they
had electrified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been electrifying

you
had been electrifying

he/she/it
had been electrifying

we
had been electrifying

you
had been electrifying

they
had been electrifying

Tương lại đơn

I
will electrify

you
will electrify

he/she/it
will electrify

we
will electrify

you
will electrify

they
will electrify

Tương lại tiếp diễn

I
will be electrifying

you
will be electrifying

he/she/it
will be electrifying

we
will be electrifying

you
will be electrifying

they
will be electrifying

Tương lại hoàn thành

I
will have electrified

you
will have electrified

he/she/it
will have electrified

we
will have electrified

you
will have electrified

they
will have electrified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been electrifying

you
will have been electrifying

he/she/it
will have been electrifying

we
will have been electrifying

you
will have been electrifying

they
will have been electrifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.