Elect

Chia đông từ “elect” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ elect. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to elect

Quá khứ đơn
  • elected

Quá khứ phân từ
  • elected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
elect

you
elect

he/she/it
elects

we
elect

you
elect

they
elect

Thì hiện tại continuous

I
am electing

you
are electing

he/she/it
is electing

we
are electing

you
are electing

they
are electing

Quá khứ đơn

I
elected

you
elected

he/she/it
elected

we
elected

you
elected

they
elected

Quá khứ tiếp diễn

I
was electing

you
were electing

he/she/it
was electing

we
were electing

you
were electing

they
were electing

Hiện tại hoàn thành

I
have elected

you
have elected

he/she/it
has elected

we
have elected

you
have elected

they
have elected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been electing

you
have been electing

he/she/it
has been electing

we
have been electing

you
have been electing

they
have been electing

Quá khứ hoàn thành

I
had elected

you
had elected

he/she/it
had elected

we
had elected

you
had elected

they
had elected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been electing

you
had been electing

he/she/it
had been electing

we
had been electing

you
had been electing

they
had been electing

Tương lại đơn

I
will elect

you
will elect

he/she/it
will elect

we
will elect

you
will elect

they
will elect

Tương lại tiếp diễn

I
will be electing

you
will be electing

he/she/it
will be electing

we
will be electing

you
will be electing

they
will be electing

Tương lại hoàn thành

I
will have elected

you
will have elected

he/she/it
will have elected

we
will have elected

you
will have elected

they
will have elected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been electing

you
will have been electing

he/she/it
will have been electing

we
will have been electing

you
will have been electing

they
will have been electing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.