Elbow

Chia đông từ “elbow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ elbow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to elbow

Quá khứ đơn
  • elbowed

Quá khứ phân từ
  • elbowed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
elbow

you
elbow

he/she/it
elbows

we
elbow

you
elbow

they
elbow

Thì hiện tại continuous

I
am elbowing

you
are elbowing

he/she/it
is elbowing

we
are elbowing

you
are elbowing

they
are elbowing

Quá khứ đơn

I
elbowed

you
elbowed

he/she/it
elbowed

we
elbowed

you
elbowed

they
elbowed

Quá khứ tiếp diễn

I
was elbowing

you
were elbowing

he/she/it
was elbowing

we
were elbowing

you
were elbowing

they
were elbowing

Hiện tại hoàn thành

I
have elbowed

you
have elbowed

he/she/it
has elbowed

we
have elbowed

you
have elbowed

they
have elbowed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been elbowing

you
have been elbowing

he/she/it
has been elbowing

we
have been elbowing

you
have been elbowing

they
have been elbowing

Quá khứ hoàn thành

I
had elbowed

you
had elbowed

he/she/it
had elbowed

we
had elbowed

you
had elbowed

they
had elbowed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been elbowing

you
had been elbowing

he/she/it
had been elbowing

we
had been elbowing

you
had been elbowing

they
had been elbowing

Tương lại đơn

I
will elbow

you
will elbow

he/she/it
will elbow

we
will elbow

you
will elbow

they
will elbow

Tương lại tiếp diễn

I
will be elbowing

you
will be elbowing

he/she/it
will be elbowing

we
will be elbowing

you
will be elbowing

they
will be elbowing

Tương lại hoàn thành

I
will have elbowed

you
will have elbowed

he/she/it
will have elbowed

we
will have elbowed

you
will have elbowed

they
will have elbowed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been elbowing

you
will have been elbowing

he/she/it
will have been elbowing

we
will have been elbowing

you
will have been elbowing

they
will have been elbowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.