Elapse

Chia đông từ “elapse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ elapse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to elapse

Quá khứ đơn
  • elapsed

Quá khứ phân từ
  • elapsed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
elapse

you
elapse

he/she/it
elapses

we
elapse

you
elapse

they
elapse

Thì hiện tại continuous

I
am elapsing

you
are elapsing

he/she/it
is elapsing

we
are elapsing

you
are elapsing

they
are elapsing

Quá khứ đơn

I
elapsed

you
elapsed

he/she/it
elapsed

we
elapsed

you
elapsed

they
elapsed

Quá khứ tiếp diễn

I
was elapsing

you
were elapsing

he/she/it
was elapsing

we
were elapsing

you
were elapsing

they
were elapsing

Hiện tại hoàn thành

I
have elapsed

you
have elapsed

he/she/it
has elapsed

we
have elapsed

you
have elapsed

they
have elapsed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been elapsing

you
have been elapsing

he/she/it
has been elapsing

we
have been elapsing

you
have been elapsing

they
have been elapsing

Quá khứ hoàn thành

I
had elapsed

you
had elapsed

he/she/it
had elapsed

we
had elapsed

you
had elapsed

they
had elapsed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been elapsing

you
had been elapsing

he/she/it
had been elapsing

we
had been elapsing

you
had been elapsing

they
had been elapsing

Tương lại đơn

I
will elapse

you
will elapse

he/she/it
will elapse

we
will elapse

you
will elapse

they
will elapse

Tương lại tiếp diễn

I
will be elapsing

you
will be elapsing

he/she/it
will be elapsing

we
will be elapsing

you
will be elapsing

they
will be elapsing

Tương lại hoàn thành

I
will have elapsed

you
will have elapsed

he/she/it
will have elapsed

we
will have elapsed

you
will have elapsed

they
will have elapsed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been elapsing

you
will have been elapsing

he/she/it
will have been elapsing

we
will have been elapsing

you
will have been elapsing

they
will have been elapsing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.