Effect

Chia đông từ “effect” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ effect. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to effect

Quá khứ đơn
  • effected

Quá khứ phân từ
  • effected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
effect

you
effect

he/she/it
effects

we
effect

you
effect

they
effect

Thì hiện tại continuous

I
am effecting

you
are effecting

he/she/it
is effecting

we
are effecting

you
are effecting

they
are effecting

Quá khứ đơn

I
effected

you
effected

he/she/it
effected

we
effected

you
effected

they
effected

Quá khứ tiếp diễn

I
was effecting

you
were effecting

he/she/it
was effecting

we
were effecting

you
were effecting

they
were effecting

Hiện tại hoàn thành

I
have effected

you
have effected

he/she/it
has effected

we
have effected

you
have effected

they
have effected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been effecting

you
have been effecting

he/she/it
has been effecting

we
have been effecting

you
have been effecting

they
have been effecting

Quá khứ hoàn thành

I
had effected

you
had effected

he/she/it
had effected

we
had effected

you
had effected

they
had effected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been effecting

you
had been effecting

he/she/it
had been effecting

we
had been effecting

you
had been effecting

they
had been effecting

Tương lại đơn

I
will effect

you
will effect

he/she/it
will effect

we
will effect

you
will effect

they
will effect

Tương lại tiếp diễn

I
will be effecting

you
will be effecting

he/she/it
will be effecting

we
will be effecting

you
will be effecting

they
will be effecting

Tương lại hoàn thành

I
will have effected

you
will have effected

he/she/it
will have effected

we
will have effected

you
will have effected

they
will have effected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been effecting

you
will have been effecting

he/she/it
will have been effecting

we
will have been effecting

you
will have been effecting

they
will have been effecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.