Efface

Chia đông từ “efface” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ efface. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to efface

Quá khứ đơn
  • effaced

Quá khứ phân từ
  • effaced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
efface

you
efface

he/she/it
effaces

we
efface

you
efface

they
efface

Thì hiện tại continuous

I
am effacing

you
are effacing

he/she/it
is effacing

we
are effacing

you
are effacing

they
are effacing

Quá khứ đơn

I
effaced

you
effaced

he/she/it
effaced

we
effaced

you
effaced

they
effaced

Quá khứ tiếp diễn

I
was effacing

you
were effacing

he/she/it
was effacing

we
were effacing

you
were effacing

they
were effacing

Hiện tại hoàn thành

I
have effaced

you
have effaced

he/she/it
has effaced

we
have effaced

you
have effaced

they
have effaced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been effacing

you
have been effacing

he/she/it
has been effacing

we
have been effacing

you
have been effacing

they
have been effacing

Quá khứ hoàn thành

I
had effaced

you
had effaced

he/she/it
had effaced

we
had effaced

you
had effaced

they
had effaced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been effacing

you
had been effacing

he/she/it
had been effacing

we
had been effacing

you
had been effacing

they
had been effacing

Tương lại đơn

I
will efface

you
will efface

he/she/it
will efface

we
will efface

you
will efface

they
will efface

Tương lại tiếp diễn

I
will be effacing

you
will be effacing

he/she/it
will be effacing

we
will be effacing

you
will be effacing

they
will be effacing

Tương lại hoàn thành

I
will have effaced

you
will have effaced

he/she/it
will have effaced

we
will have effaced

you
will have effaced

they
will have effaced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been effacing

you
will have been effacing

he/she/it
will have been effacing

we
will have been effacing

you
will have been effacing

they
will have been effacing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.