Edit

Chia đông từ “edit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ edit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to edit

Quá khứ đơn
  • edited

Quá khứ phân từ
  • edited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
edit

you
edit

he/she/it
edits

we
edit

you
edit

they
edit

Thì hiện tại continuous

I
am editing

you
are editing

he/she/it
is editing

we
are editing

you
are editing

they
are editing

Quá khứ đơn

I
edited

you
edited

he/she/it
edited

we
edited

you
edited

they
edited

Quá khứ tiếp diễn

I
was editing

you
were editing

he/she/it
was editing

we
were editing

you
were editing

they
were editing

Hiện tại hoàn thành

I
have edited

you
have edited

he/she/it
has edited

we
have edited

you
have edited

they
have edited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been editing

you
have been editing

he/she/it
has been editing

we
have been editing

you
have been editing

they
have been editing

Quá khứ hoàn thành

I
had edited

you
had edited

he/she/it
had edited

we
had edited

you
had edited

they
had edited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been editing

you
had been editing

he/she/it
had been editing

we
had been editing

you
had been editing

they
had been editing

Tương lại đơn

I
will edit

you
will edit

he/she/it
will edit

we
will edit

you
will edit

they
will edit

Tương lại tiếp diễn

I
will be editing

you
will be editing

he/she/it
will be editing

we
will be editing

you
will be editing

they
will be editing

Tương lại hoàn thành

I
will have edited

you
will have edited

he/she/it
will have edited

we
will have edited

you
will have edited

they
will have edited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been editing

you
will have been editing

he/she/it
will have been editing

we
will have been editing

you
will have been editing

they
will have been editing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.