Eclipse

Chia đông từ “eclipse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ eclipse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to eclipse

Quá khứ đơn
  • eclipsed

Quá khứ phân từ
  • eclipsed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
eclipse

you
eclipse

he/she/it
eclipses

we
eclipse

you
eclipse

they
eclipse

Thì hiện tại continuous

I
am eclipsing

you
are eclipsing

he/she/it
is eclipsing

we
are eclipsing

you
are eclipsing

they
are eclipsing

Quá khứ đơn

I
eclipsed

you
eclipsed

he/she/it
eclipsed

we
eclipsed

you
eclipsed

they
eclipsed

Quá khứ tiếp diễn

I
was eclipsing

you
were eclipsing

he/she/it
was eclipsing

we
were eclipsing

you
were eclipsing

they
were eclipsing

Hiện tại hoàn thành

I
have eclipsed

you
have eclipsed

he/she/it
has eclipsed

we
have eclipsed

you
have eclipsed

they
have eclipsed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been eclipsing

you
have been eclipsing

he/she/it
has been eclipsing

we
have been eclipsing

you
have been eclipsing

they
have been eclipsing

Quá khứ hoàn thành

I
had eclipsed

you
had eclipsed

he/she/it
had eclipsed

we
had eclipsed

you
had eclipsed

they
had eclipsed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been eclipsing

you
had been eclipsing

he/she/it
had been eclipsing

we
had been eclipsing

you
had been eclipsing

they
had been eclipsing

Tương lại đơn

I
will eclipse

you
will eclipse

he/she/it
will eclipse

we
will eclipse

you
will eclipse

they
will eclipse

Tương lại tiếp diễn

I
will be eclipsing

you
will be eclipsing

he/she/it
will be eclipsing

we
will be eclipsing

you
will be eclipsing

they
will be eclipsing

Tương lại hoàn thành

I
will have eclipsed

you
will have eclipsed

he/she/it
will have eclipsed

we
will have eclipsed

you
will have eclipsed

they
will have eclipsed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been eclipsing

you
will have been eclipsing

he/she/it
will have been eclipsing

we
will have been eclipsing

you
will have been eclipsing

they
will have been eclipsing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.