Ease

Chia đông từ “ease” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ease. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ease

Quá khứ đơn
  • eased

Quá khứ phân từ
  • eased

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ease

you
ease

he/she/it
eases

we
ease

you
ease

they
ease

Thì hiện tại continuous

I
am easing

you
are easing

he/she/it
is easing

we
are easing

you
are easing

they
are easing

Quá khứ đơn

I
eased

you
eased

he/she/it
eased

we
eased

you
eased

they
eased

Quá khứ tiếp diễn

I
was easing

you
were easing

he/she/it
was easing

we
were easing

you
were easing

they
were easing

Hiện tại hoàn thành

I
have eased

you
have eased

he/she/it
has eased

we
have eased

you
have eased

they
have eased

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been easing

you
have been easing

he/she/it
has been easing

we
have been easing

you
have been easing

they
have been easing

Quá khứ hoàn thành

I
had eased

you
had eased

he/she/it
had eased

we
had eased

you
had eased

they
had eased

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been easing

you
had been easing

he/she/it
had been easing

we
had been easing

you
had been easing

they
had been easing

Tương lại đơn

I
will ease

you
will ease

he/she/it
will ease

we
will ease

you
will ease

they
will ease

Tương lại tiếp diễn

I
will be easing

you
will be easing

he/she/it
will be easing

we
will be easing

you
will be easing

they
will be easing

Tương lại hoàn thành

I
will have eased

you
will have eased

he/she/it
will have eased

we
will have eased

you
will have eased

they
will have eased

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been easing

you
will have been easing

he/she/it
will have been easing

we
will have been easing

you
will have been easing

they
will have been easing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.