Earn

Chia đông từ “earn” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ earn. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to earn

Quá khứ đơn
  • earned

Quá khứ phân từ
  • earned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
earn

you
earn

he/she/it
earns

we
earn

you
earn

they
earn

Thì hiện tại continuous

I
am earning

you
are earning

he/she/it
is earning

we
are earning

you
are earning

they
are earning

Quá khứ đơn

I
earned

you
earned

he/she/it
earned

we
earned

you
earned

they
earned

Quá khứ tiếp diễn

I
was earning

you
were earning

he/she/it
was earning

we
were earning

you
were earning

they
were earning

Hiện tại hoàn thành

I
have earned

you
have earned

he/she/it
has earned

we
have earned

you
have earned

they
have earned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been earning

you
have been earning

he/she/it
has been earning

we
have been earning

you
have been earning

they
have been earning

Quá khứ hoàn thành

I
had earned

you
had earned

he/she/it
had earned

we
had earned

you
had earned

they
had earned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been earning

you
had been earning

he/she/it
had been earning

we
had been earning

you
had been earning

they
had been earning

Tương lại đơn

I
will earn

you
will earn

he/she/it
will earn

we
will earn

you
will earn

they
will earn

Tương lại tiếp diễn

I
will be earning

you
will be earning

he/she/it
will be earning

we
will be earning

you
will be earning

they
will be earning

Tương lại hoàn thành

I
will have earned

you
will have earned

he/she/it
will have earned

we
will have earned

you
will have earned

they
will have earned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been earning

you
will have been earning

he/she/it
will have been earning

we
will have been earning

you
will have been earning

they
will have been earning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.