Dye

Chia đông từ “dye” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dye. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dye

Quá khứ đơn
  • dyed

Quá khứ phân từ
  • dyed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dye

you
dye

he/she/it
dyes

we
dye

you
dye

they
dye

Thì hiện tại continuous

I
am dyeing

you
are dyeing

he/she/it
is dyeing

we
are dyeing

you
are dyeing

they
are dyeing

Quá khứ đơn

I
dyed

you
dyed

he/she/it
dyed

we
dyed

you
dyed

they
dyed

Quá khứ tiếp diễn

I
was dyeing

you
were dyeing

he/she/it
was dyeing

we
were dyeing

you
were dyeing

they
were dyeing

Hiện tại hoàn thành

I
have dyed

you
have dyed

he/she/it
has dyed

we
have dyed

you
have dyed

they
have dyed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dyeing

you
have been dyeing

he/she/it
has been dyeing

we
have been dyeing

you
have been dyeing

they
have been dyeing

Quá khứ hoàn thành

I
had dyed

you
had dyed

he/she/it
had dyed

we
had dyed

you
had dyed

they
had dyed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dyeing

you
had been dyeing

he/she/it
had been dyeing

we
had been dyeing

you
had been dyeing

they
had been dyeing

Tương lại đơn

I
will dye

you
will dye

he/she/it
will dye

we
will dye

you
will dye

they
will dye

Tương lại tiếp diễn

I
will be dyeing

you
will be dyeing

he/she/it
will be dyeing

we
will be dyeing

you
will be dyeing

they
will be dyeing

Tương lại hoàn thành

I
will have dyed

you
will have dyed

he/she/it
will have dyed

we
will have dyed

you
will have dyed

they
will have dyed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dyeing

you
will have been dyeing

he/she/it
will have been dyeing

we
will have been dyeing

you
will have been dyeing

they
will have been dyeing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.