Dust

Chia đông từ “dust” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dust. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dust

Quá khứ đơn
  • dusted

Quá khứ phân từ
  • dusted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dust

you
dust

he/she/it
dusts

we
dust

you
dust

they
dust

Thì hiện tại continuous

I
am dusting

you
are dusting

he/she/it
is dusting

we
are dusting

you
are dusting

they
are dusting

Quá khứ đơn

I
dusted

you
dusted

he/she/it
dusted

we
dusted

you
dusted

they
dusted

Quá khứ tiếp diễn

I
was dusting

you
were dusting

he/she/it
was dusting

we
were dusting

you
were dusting

they
were dusting

Hiện tại hoàn thành

I
have dusted

you
have dusted

he/she/it
has dusted

we
have dusted

you
have dusted

they
have dusted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dusting

you
have been dusting

he/she/it
has been dusting

we
have been dusting

you
have been dusting

they
have been dusting

Quá khứ hoàn thành

I
had dusted

you
had dusted

he/she/it
had dusted

we
had dusted

you
had dusted

they
had dusted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dusting

you
had been dusting

he/she/it
had been dusting

we
had been dusting

you
had been dusting

they
had been dusting

Tương lại đơn

I
will dust

you
will dust

he/she/it
will dust

we
will dust

you
will dust

they
will dust

Tương lại tiếp diễn

I
will be dusting

you
will be dusting

he/she/it
will be dusting

we
will be dusting

you
will be dusting

they
will be dusting

Tương lại hoàn thành

I
will have dusted

you
will have dusted

he/she/it
will have dusted

we
will have dusted

you
will have dusted

they
will have dusted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dusting

you
will have been dusting

he/she/it
will have been dusting

we
will have been dusting

you
will have been dusting

they
will have been dusting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.