Dupe

Chia đông từ “dupe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dupe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dupe

Quá khứ đơn
  • duped

Quá khứ phân từ
  • duped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dupe

you
dupe

he/she/it
dupes

we
dupe

you
dupe

they
dupe

Thì hiện tại continuous

I
am duping

you
are duping

he/she/it
is duping

we
are duping

you
are duping

they
are duping

Quá khứ đơn

I
duped

you
duped

he/she/it
duped

we
duped

you
duped

they
duped

Quá khứ tiếp diễn

I
was duping

you
were duping

he/she/it
was duping

we
were duping

you
were duping

they
were duping

Hiện tại hoàn thành

I
have duped

you
have duped

he/she/it
has duped

we
have duped

you
have duped

they
have duped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been duping

you
have been duping

he/she/it
has been duping

we
have been duping

you
have been duping

they
have been duping

Quá khứ hoàn thành

I
had duped

you
had duped

he/she/it
had duped

we
had duped

you
had duped

they
had duped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been duping

you
had been duping

he/she/it
had been duping

we
had been duping

you
had been duping

they
had been duping

Tương lại đơn

I
will dupe

you
will dupe

he/she/it
will dupe

we
will dupe

you
will dupe

they
will dupe

Tương lại tiếp diễn

I
will be duping

you
will be duping

he/she/it
will be duping

we
will be duping

you
will be duping

they
will be duping

Tương lại hoàn thành

I
will have duped

you
will have duped

he/she/it
will have duped

we
will have duped

you
will have duped

they
will have duped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been duping

you
will have been duping

he/she/it
will have been duping

we
will have been duping

you
will have been duping

they
will have been duping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.