Dump

Chia đông từ “dump” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dump. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dump

Quá khứ đơn
  • dumped

Quá khứ phân từ
  • dumped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dump

you
dump

he/she/it
dumps

we
dump

you
dump

they
dump

Thì hiện tại continuous

I
am dumping

you
are dumping

he/she/it
is dumping

we
are dumping

you
are dumping

they
are dumping

Quá khứ đơn

I
dumped

you
dumped

he/she/it
dumped

we
dumped

you
dumped

they
dumped

Quá khứ tiếp diễn

I
was dumping

you
were dumping

he/she/it
was dumping

we
were dumping

you
were dumping

they
were dumping

Hiện tại hoàn thành

I
have dumped

you
have dumped

he/she/it
has dumped

we
have dumped

you
have dumped

they
have dumped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dumping

you
have been dumping

he/she/it
has been dumping

we
have been dumping

you
have been dumping

they
have been dumping

Quá khứ hoàn thành

I
had dumped

you
had dumped

he/she/it
had dumped

we
had dumped

you
had dumped

they
had dumped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dumping

you
had been dumping

he/she/it
had been dumping

we
had been dumping

you
had been dumping

they
had been dumping

Tương lại đơn

I
will dump

you
will dump

he/she/it
will dump

we
will dump

you
will dump

they
will dump

Tương lại tiếp diễn

I
will be dumping

you
will be dumping

he/she/it
will be dumping

we
will be dumping

you
will be dumping

they
will be dumping

Tương lại hoàn thành

I
will have dumped

you
will have dumped

he/she/it
will have dumped

we
will have dumped

you
will have dumped

they
will have dumped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dumping

you
will have been dumping

he/she/it
will have been dumping

we
will have been dumping

you
will have been dumping

they
will have been dumping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.