Drum

Chia đông từ “drum” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ drum. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to drum

Quá khứ đơn
  • drummed

Quá khứ phân từ
  • drummed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
drum

you
drum

he/she/it
drums

we
drum

you
drum

they
drum

Thì hiện tại continuous

I
am drumming

you
are drumming

he/she/it
is drumming

we
are drumming

you
are drumming

they
are drumming

Quá khứ đơn

I
drummed

you
drummed

he/she/it
drummed

we
drummed

you
drummed

they
drummed

Quá khứ tiếp diễn

I
was drumming

you
were drumming

he/she/it
was drumming

we
were drumming

you
were drumming

they
were drumming

Hiện tại hoàn thành

I
have drummed

you
have drummed

he/she/it
has drummed

we
have drummed

you
have drummed

they
have drummed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been drumming

you
have been drumming

he/she/it
has been drumming

we
have been drumming

you
have been drumming

they
have been drumming

Quá khứ hoàn thành

I
had drummed

you
had drummed

he/she/it
had drummed

we
had drummed

you
had drummed

they
had drummed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been drumming

you
had been drumming

he/she/it
had been drumming

we
had been drumming

you
had been drumming

they
had been drumming

Tương lại đơn

I
will drum

you
will drum

he/she/it
will drum

we
will drum

you
will drum

they
will drum

Tương lại tiếp diễn

I
will be drumming

you
will be drumming

he/she/it
will be drumming

we
will be drumming

you
will be drumming

they
will be drumming

Tương lại hoàn thành

I
will have drummed

you
will have drummed

he/she/it
will have drummed

we
will have drummed

you
will have drummed

they
will have drummed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been drumming

you
will have been drumming

he/she/it
will have been drumming

we
will have been drumming

you
will have been drumming

they
will have been drumming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.