Drown

Chia đông từ “drown” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ drown. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to drown

Quá khứ đơn
  • drowned

Quá khứ phân từ
  • drowned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
drown

you
drown

he/she/it
drowns

we
drown

you
drown

they
drown

Thì hiện tại continuous

I
am drowning

you
are drowning

he/she/it
is drowning

we
are drowning

you
are drowning

they
are drowning

Quá khứ đơn

I
drowned

you
drowned

he/she/it
drowned

we
drowned

you
drowned

they
drowned

Quá khứ tiếp diễn

I
was drowning

you
were drowning

he/she/it
was drowning

we
were drowning

you
were drowning

they
were drowning

Hiện tại hoàn thành

I
have drowned

you
have drowned

he/she/it
has drowned

we
have drowned

you
have drowned

they
have drowned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been drowning

you
have been drowning

he/she/it
has been drowning

we
have been drowning

you
have been drowning

they
have been drowning

Quá khứ hoàn thành

I
had drowned

you
had drowned

he/she/it
had drowned

we
had drowned

you
had drowned

they
had drowned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been drowning

you
had been drowning

he/she/it
had been drowning

we
had been drowning

you
had been drowning

they
had been drowning

Tương lại đơn

I
will drown

you
will drown

he/she/it
will drown

we
will drown

you
will drown

they
will drown

Tương lại tiếp diễn

I
will be drowning

you
will be drowning

he/she/it
will be drowning

we
will be drowning

you
will be drowning

they
will be drowning

Tương lại hoàn thành

I
will have drowned

you
will have drowned

he/she/it
will have drowned

we
will have drowned

you
will have drowned

they
will have drowned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been drowning

you
will have been drowning

he/she/it
will have been drowning

we
will have been drowning

you
will have been drowning

they
will have been drowning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.