Dress

Chia đông từ “dress” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dress. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dress

Quá khứ đơn
  • dressed

Quá khứ phân từ
  • dressed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dress

you
dress

he/she/it
dresses

we
dress

you
dress

they
dress

Thì hiện tại continuous

I
am dressing

you
are dressing

he/she/it
is dressing

we
are dressing

you
are dressing

they
are dressing

Quá khứ đơn

I
dressed

you
dressed

he/she/it
dressed

we
dressed

you
dressed

they
dressed

Quá khứ tiếp diễn

I
was dressing

you
were dressing

he/she/it
was dressing

we
were dressing

you
were dressing

they
were dressing

Hiện tại hoàn thành

I
have dressed

you
have dressed

he/she/it
has dressed

we
have dressed

you
have dressed

they
have dressed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dressing

you
have been dressing

he/she/it
has been dressing

we
have been dressing

you
have been dressing

they
have been dressing

Quá khứ hoàn thành

I
had dressed

you
had dressed

he/she/it
had dressed

we
had dressed

you
had dressed

they
had dressed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dressing

you
had been dressing

he/she/it
had been dressing

we
had been dressing

you
had been dressing

they
had been dressing

Tương lại đơn

I
will dress

you
will dress

he/she/it
will dress

we
will dress

you
will dress

they
will dress

Tương lại tiếp diễn

I
will be dressing

you
will be dressing

he/she/it
will be dressing

we
will be dressing

you
will be dressing

they
will be dressing

Tương lại hoàn thành

I
will have dressed

you
will have dressed

he/she/it
will have dressed

we
will have dressed

you
will have dressed

they
will have dressed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dressing

you
will have been dressing

he/she/it
will have been dressing

we
will have been dressing

you
will have been dressing

they
will have been dressing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.