Dredge

Chia đông từ “dredge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dredge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dredge

Quá khứ đơn
  • dredged

Quá khứ phân từ
  • dredged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dredge

you
dredge

he/she/it
dredges

we
dredge

you
dredge

they
dredge

Thì hiện tại continuous

I
am dredging

you
are dredging

he/she/it
is dredging

we
are dredging

you
are dredging

they
are dredging

Quá khứ đơn

I
dredged

you
dredged

he/she/it
dredged

we
dredged

you
dredged

they
dredged

Quá khứ tiếp diễn

I
was dredging

you
were dredging

he/she/it
was dredging

we
were dredging

you
were dredging

they
were dredging

Hiện tại hoàn thành

I
have dredged

you
have dredged

he/she/it
has dredged

we
have dredged

you
have dredged

they
have dredged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dredging

you
have been dredging

he/she/it
has been dredging

we
have been dredging

you
have been dredging

they
have been dredging

Quá khứ hoàn thành

I
had dredged

you
had dredged

he/she/it
had dredged

we
had dredged

you
had dredged

they
had dredged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dredging

you
had been dredging

he/she/it
had been dredging

we
had been dredging

you
had been dredging

they
had been dredging

Tương lại đơn

I
will dredge

you
will dredge

he/she/it
will dredge

we
will dredge

you
will dredge

they
will dredge

Tương lại tiếp diễn

I
will be dredging

you
will be dredging

he/she/it
will be dredging

we
will be dredging

you
will be dredging

they
will be dredging

Tương lại hoàn thành

I
will have dredged

you
will have dredged

he/she/it
will have dredged

we
will have dredged

you
will have dredged

they
will have dredged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dredging

you
will have been dredging

he/she/it
will have been dredging

we
will have been dredging

you
will have been dredging

they
will have been dredging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.