Dramatize

Chia đông từ “dramatize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dramatize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dramatize

Quá khứ đơn
  • dramatized

Quá khứ phân từ
  • dramatized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dramatize

you
dramatize

he/she/it
dramatizes

we
dramatize

you
dramatize

they
dramatize

Thì hiện tại continuous

I
am dramatizing

you
are dramatizing

he/she/it
is dramatizing

we
are dramatizing

you
are dramatizing

they
are dramatizing

Quá khứ đơn

I
dramatized

you
dramatized

he/she/it
dramatized

we
dramatized

you
dramatized

they
dramatized

Quá khứ tiếp diễn

I
was dramatizing

you
were dramatizing

he/she/it
was dramatizing

we
were dramatizing

you
were dramatizing

they
were dramatizing

Hiện tại hoàn thành

I
have dramatized

you
have dramatized

he/she/it
has dramatized

we
have dramatized

you
have dramatized

they
have dramatized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dramatizing

you
have been dramatizing

he/she/it
has been dramatizing

we
have been dramatizing

you
have been dramatizing

they
have been dramatizing

Quá khứ hoàn thành

I
had dramatized

you
had dramatized

he/she/it
had dramatized

we
had dramatized

you
had dramatized

they
had dramatized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dramatizing

you
had been dramatizing

he/she/it
had been dramatizing

we
had been dramatizing

you
had been dramatizing

they
had been dramatizing

Tương lại đơn

I
will dramatize

you
will dramatize

he/she/it
will dramatize

we
will dramatize

you
will dramatize

they
will dramatize

Tương lại tiếp diễn

I
will be dramatizing

you
will be dramatizing

he/she/it
will be dramatizing

we
will be dramatizing

you
will be dramatizing

they
will be dramatizing

Tương lại hoàn thành

I
will have dramatized

you
will have dramatized

he/she/it
will have dramatized

we
will have dramatized

you
will have dramatized

they
will have dramatized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dramatizing

you
will have been dramatizing

he/she/it
will have been dramatizing

we
will have been dramatizing

you
will have been dramatizing

they
will have been dramatizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.