Draft

Chia đông từ “draft” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ draft. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to draft

Quá khứ đơn
  • drafted

Quá khứ phân từ
  • drafted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
draft

you
draft

he/she/it
drafts

we
draft

you
draft

they
draft

Thì hiện tại continuous

I
am drafting

you
are drafting

he/she/it
is drafting

we
are drafting

you
are drafting

they
are drafting

Quá khứ đơn

I
drafted

you
drafted

he/she/it
drafted

we
drafted

you
drafted

they
drafted

Quá khứ tiếp diễn

I
was drafting

you
were drafting

he/she/it
was drafting

we
were drafting

you
were drafting

they
were drafting

Hiện tại hoàn thành

I
have drafted

you
have drafted

he/she/it
has drafted

we
have drafted

you
have drafted

they
have drafted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been drafting

you
have been drafting

he/she/it
has been drafting

we
have been drafting

you
have been drafting

they
have been drafting

Quá khứ hoàn thành

I
had drafted

you
had drafted

he/she/it
had drafted

we
had drafted

you
had drafted

they
had drafted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been drafting

you
had been drafting

he/she/it
had been drafting

we
had been drafting

you
had been drafting

they
had been drafting

Tương lại đơn

I
will draft

you
will draft

he/she/it
will draft

we
will draft

you
will draft

they
will draft

Tương lại tiếp diễn

I
will be drafting

you
will be drafting

he/she/it
will be drafting

we
will be drafting

you
will be drafting

they
will be drafting

Tương lại hoàn thành

I
will have drafted

you
will have drafted

he/she/it
will have drafted

we
will have drafted

you
will have drafted

they
will have drafted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been drafting

you
will have been drafting

he/she/it
will have been drafting

we
will have been drafting

you
will have been drafting

they
will have been drafting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.