Doze

Chia đông từ “doze” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ doze. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to doze

Quá khứ đơn
  • dozed

Quá khứ phân từ
  • dozed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
doze

you
doze

he/she/it
dozes

we
doze

you
doze

they
doze

Thì hiện tại continuous

I
am dozing

you
are dozing

he/she/it
is dozing

we
are dozing

you
are dozing

they
are dozing

Quá khứ đơn

I
dozed

you
dozed

he/she/it
dozed

we
dozed

you
dozed

they
dozed

Quá khứ tiếp diễn

I
was dozing

you
were dozing

he/she/it
was dozing

we
were dozing

you
were dozing

they
were dozing

Hiện tại hoàn thành

I
have dozed

you
have dozed

he/she/it
has dozed

we
have dozed

you
have dozed

they
have dozed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dozing

you
have been dozing

he/she/it
has been dozing

we
have been dozing

you
have been dozing

they
have been dozing

Quá khứ hoàn thành

I
had dozed

you
had dozed

he/she/it
had dozed

we
had dozed

you
had dozed

they
had dozed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dozing

you
had been dozing

he/she/it
had been dozing

we
had been dozing

you
had been dozing

they
had been dozing

Tương lại đơn

I
will doze

you
will doze

he/she/it
will doze

we
will doze

you
will doze

they
will doze

Tương lại tiếp diễn

I
will be dozing

you
will be dozing

he/she/it
will be dozing

we
will be dozing

you
will be dozing

they
will be dozing

Tương lại hoàn thành

I
will have dozed

you
will have dozed

he/she/it
will have dozed

we
will have dozed

you
will have dozed

they
will have dozed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dozing

you
will have been dozing

he/she/it
will have been dozing

we
will have been dozing

you
will have been dozing

they
will have been dozing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.