Double

Chia đông từ “double” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ double. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to double

Quá khứ đơn
  • doubled

Quá khứ phân từ
  • doubled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
double

you
double

he/she/it
doubles

we
double

you
double

they
double

Thì hiện tại continuous

I
am doubling

you
are doubling

he/she/it
is doubling

we
are doubling

you
are doubling

they
are doubling

Quá khứ đơn

I
doubled

you
doubled

he/she/it
doubled

we
doubled

you
doubled

they
doubled

Quá khứ tiếp diễn

I
was doubling

you
were doubling

he/she/it
was doubling

we
were doubling

you
were doubling

they
were doubling

Hiện tại hoàn thành

I
have doubled

you
have doubled

he/she/it
has doubled

we
have doubled

you
have doubled

they
have doubled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been doubling

you
have been doubling

he/she/it
has been doubling

we
have been doubling

you
have been doubling

they
have been doubling

Quá khứ hoàn thành

I
had doubled

you
had doubled

he/she/it
had doubled

we
had doubled

you
had doubled

they
had doubled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been doubling

you
had been doubling

he/she/it
had been doubling

we
had been doubling

you
had been doubling

they
had been doubling

Tương lại đơn

I
will double

you
will double

he/she/it
will double

we
will double

you
will double

they
will double

Tương lại tiếp diễn

I
will be doubling

you
will be doubling

he/she/it
will be doubling

we
will be doubling

you
will be doubling

they
will be doubling

Tương lại hoàn thành

I
will have doubled

you
will have doubled

he/she/it
will have doubled

we
will have doubled

you
will have doubled

they
will have doubled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been doubling

you
will have been doubling

he/she/it
will have been doubling

we
will have been doubling

you
will have been doubling

they
will have been doubling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.