Dote

Chia đông từ “dote” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dote. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dote

Quá khứ đơn
  • doted

Quá khứ phân từ
  • doted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dote

you
dote

he/she/it
dotes

we
dote

you
dote

they
dote

Thì hiện tại continuous

I
am doting

you
are doting

he/she/it
is doting

we
are doting

you
are doting

they
are doting

Quá khứ đơn

I
doted

you
doted

he/she/it
doted

we
doted

you
doted

they
doted

Quá khứ tiếp diễn

I
was doting

you
were doting

he/she/it
was doting

we
were doting

you
were doting

they
were doting

Hiện tại hoàn thành

I
have doted

you
have doted

he/she/it
has doted

we
have doted

you
have doted

they
have doted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been doting

you
have been doting

he/she/it
has been doting

we
have been doting

you
have been doting

they
have been doting

Quá khứ hoàn thành

I
had doted

you
had doted

he/she/it
had doted

we
had doted

you
had doted

they
had doted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been doting

you
had been doting

he/she/it
had been doting

we
had been doting

you
had been doting

they
had been doting

Tương lại đơn

I
will dote

you
will dote

he/she/it
will dote

we
will dote

you
will dote

they
will dote

Tương lại tiếp diễn

I
will be doting

you
will be doting

he/she/it
will be doting

we
will be doting

you
will be doting

they
will be doting

Tương lại hoàn thành

I
will have doted

you
will have doted

he/she/it
will have doted

we
will have doted

you
will have doted

they
will have doted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been doting

you
will have been doting

he/she/it
will have been doting

we
will have been doting

you
will have been doting

they
will have been doting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.