Doom

Chia đông từ “doom” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ doom. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to doom

Quá khứ đơn
  • doomed

Quá khứ phân từ
  • doomed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
doom

you
doom

he/she/it
dooms

we
doom

you
doom

they
doom

Thì hiện tại continuous

I
am dooming

you
are dooming

he/she/it
is dooming

we
are dooming

you
are dooming

they
are dooming

Quá khứ đơn

I
doomed

you
doomed

he/she/it
doomed

we
doomed

you
doomed

they
doomed

Quá khứ tiếp diễn

I
was dooming

you
were dooming

he/she/it
was dooming

we
were dooming

you
were dooming

they
were dooming

Hiện tại hoàn thành

I
have doomed

you
have doomed

he/she/it
has doomed

we
have doomed

you
have doomed

they
have doomed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dooming

you
have been dooming

he/she/it
has been dooming

we
have been dooming

you
have been dooming

they
have been dooming

Quá khứ hoàn thành

I
had doomed

you
had doomed

he/she/it
had doomed

we
had doomed

you
had doomed

they
had doomed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dooming

you
had been dooming

he/she/it
had been dooming

we
had been dooming

you
had been dooming

they
had been dooming

Tương lại đơn

I
will doom

you
will doom

he/she/it
will doom

we
will doom

you
will doom

they
will doom

Tương lại tiếp diễn

I
will be dooming

you
will be dooming

he/she/it
will be dooming

we
will be dooming

you
will be dooming

they
will be dooming

Tương lại hoàn thành

I
will have doomed

you
will have doomed

he/she/it
will have doomed

we
will have doomed

you
will have doomed

they
will have doomed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dooming

you
will have been dooming

he/she/it
will have been dooming

we
will have been dooming

you
will have been dooming

they
will have been dooming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.