Don

Chia đông từ “don” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ don. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to don

Quá khứ đơn
  • donned

Quá khứ phân từ
  • donned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
don

you
don

he/she/it
dons

we
don

you
don

they
don

Thì hiện tại continuous

I
am donning

you
are donning

he/she/it
is donning

we
are donning

you
are donning

they
are donning

Quá khứ đơn

I
donned

you
donned

he/she/it
donned

we
donned

you
donned

they
donned

Quá khứ tiếp diễn

I
was donning

you
were donning

he/she/it
was donning

we
were donning

you
were donning

they
were donning

Hiện tại hoàn thành

I
have donned

you
have donned

he/she/it
has donned

we
have donned

you
have donned

they
have donned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been donning

you
have been donning

he/she/it
has been donning

we
have been donning

you
have been donning

they
have been donning

Quá khứ hoàn thành

I
had donned

you
had donned

he/she/it
had donned

we
had donned

you
had donned

they
had donned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been donning

you
had been donning

he/she/it
had been donning

we
had been donning

you
had been donning

they
had been donning

Tương lại đơn

I
will don

you
will don

he/she/it
will don

we
will don

you
will don

they
will don

Tương lại tiếp diễn

I
will be donning

you
will be donning

he/she/it
will be donning

we
will be donning

you
will be donning

they
will be donning

Tương lại hoàn thành

I
will have donned

you
will have donned

he/she/it
will have donned

we
will have donned

you
will have donned

they
will have donned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been donning

you
will have been donning

he/she/it
will have been donning

we
will have been donning

you
will have been donning

they
will have been donning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.