Dodge

Chia đông từ “dodge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dodge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dodge

Quá khứ đơn
  • dodged

Quá khứ phân từ
  • dodged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dodge

you
dodge

he/she/it
dodges

we
dodge

you
dodge

they
dodge

Thì hiện tại continuous

I
am dodging

you
are dodging

he/she/it
is dodging

we
are dodging

you
are dodging

they
are dodging

Quá khứ đơn

I
dodged

you
dodged

he/she/it
dodged

we
dodged

you
dodged

they
dodged

Quá khứ tiếp diễn

I
was dodging

you
were dodging

he/she/it
was dodging

we
were dodging

you
were dodging

they
were dodging

Hiện tại hoàn thành

I
have dodged

you
have dodged

he/she/it
has dodged

we
have dodged

you
have dodged

they
have dodged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dodging

you
have been dodging

he/she/it
has been dodging

we
have been dodging

you
have been dodging

they
have been dodging

Quá khứ hoàn thành

I
had dodged

you
had dodged

he/she/it
had dodged

we
had dodged

you
had dodged

they
had dodged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dodging

you
had been dodging

he/she/it
had been dodging

we
had been dodging

you
had been dodging

they
had been dodging

Tương lại đơn

I
will dodge

you
will dodge

he/she/it
will dodge

we
will dodge

you
will dodge

they
will dodge

Tương lại tiếp diễn

I
will be dodging

you
will be dodging

he/she/it
will be dodging

we
will be dodging

you
will be dodging

they
will be dodging

Tương lại hoàn thành

I
will have dodged

you
will have dodged

he/she/it
will have dodged

we
will have dodged

you
will have dodged

they
will have dodged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dodging

you
will have been dodging

he/she/it
will have been dodging

we
will have been dodging

you
will have been dodging

they
will have been dodging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.