Divorce

Chia đông từ “divorce” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ divorce. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to divorce

Quá khứ đơn
  • divorced

Quá khứ phân từ
  • divorced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
divorce

you
divorce

he/she/it
divorces

we
divorce

you
divorce

they
divorce

Thì hiện tại continuous

I
am divorcing

you
are divorcing

he/she/it
is divorcing

we
are divorcing

you
are divorcing

they
are divorcing

Quá khứ đơn

I
divorced

you
divorced

he/she/it
divorced

we
divorced

you
divorced

they
divorced

Quá khứ tiếp diễn

I
was divorcing

you
were divorcing

he/she/it
was divorcing

we
were divorcing

you
were divorcing

they
were divorcing

Hiện tại hoàn thành

I
have divorced

you
have divorced

he/she/it
has divorced

we
have divorced

you
have divorced

they
have divorced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been divorcing

you
have been divorcing

he/she/it
has been divorcing

we
have been divorcing

you
have been divorcing

they
have been divorcing

Quá khứ hoàn thành

I
had divorced

you
had divorced

he/she/it
had divorced

we
had divorced

you
had divorced

they
had divorced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been divorcing

you
had been divorcing

he/she/it
had been divorcing

we
had been divorcing

you
had been divorcing

they
had been divorcing

Tương lại đơn

I
will divorce

you
will divorce

he/she/it
will divorce

we
will divorce

you
will divorce

they
will divorce

Tương lại tiếp diễn

I
will be divorcing

you
will be divorcing

he/she/it
will be divorcing

we
will be divorcing

you
will be divorcing

they
will be divorcing

Tương lại hoàn thành

I
will have divorced

you
will have divorced

he/she/it
will have divorced

we
will have divorced

you
will have divorced

they
will have divorced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been divorcing

you
will have been divorcing

he/she/it
will have been divorcing

we
will have been divorcing

you
will have been divorcing

they
will have been divorcing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.